ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರವಾಸ

ಬೃಹತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Production Workshop08
Production Workshop09
Production Workshop07
Production Workshop01
Production Workshop02
Production Workshop03
Production Workshop06
Production Workshop05
Production Workshop04

ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗ

Production Line10
Production Line01
Production Line02
Production Line05
Production Line03
Production Line04
Production Line06
Production Line09
Production Line08
Production Line11

ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ

Quality inspection05
Quality inspection06
Quality inspection03
Quality inspection04
Quality inspection08
Quality inspection07
Quality inspection01
Quality inspection02